Καλέστε μας τώρα στο 210 86 51 701

05 Oct 2018

Τροποποίηση του Ν. 3190/55 περί ΕΠΕ. Νόμος 4541/18

Συνοπτικά - Ο λόγος μας

Οι κυριότερες αλλαγές που επιφέρει ο Νόμος 4541/31-5-2018 στην υφιστάμενη νομοθεσία περί ΕΠΕ είναι οι παρακάτω:

1. Η επωνυμία της, μπορεί να σχηματιστεί και από  λεκτικές ενδείξεις, ακόμα και φανταστικές, με προϋποθέσεις, χωρίς να είναι υποχρεωτικό να σχηματίζεται από τα ονόματα των εταίρων ή από το αντικείμενο της επιχείρησης.

2. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας υποχρεωτικά αναφέρονται η επωνυμία, το εταιρικό κεφάλαιο, ο αριθμός ΓΕΜΗ, η έδρα της εταιρείας, καθώς και αν βρίσκεται υπό εκκαθάριση.

3. Το ύψος του κεφαλαίου της ΕΠΕ καθορίζεται ελεύθερα από τους εταίρους και σχηματίζεται από μετρητά ή από εισφορές σε είδος. H ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων, δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) ευρώ.
Στα έντυπα της εταιρείας αναφέρεται υποχρεωτικά ο  αριθμός ΓΕΜΗ της Εταιρίας.

4. Η σύστασης της ΕΠΕ μπορεί να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή  με τη χρήση πρότυπου καταστατικού.

5. Η νομική προσωπικότητα της ΕΠΕ αποκτείτε μόνο με την εγγραφή της στο ΓΕΜΗ.

6. Ο διαχειριστής, φέρει την υποχρέωση να πραγματοποιήσει  την πιστοποίηση της καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου και  μέσα σε έναν μήνα από την σύστασή της να πραγματοποιήσει την  καταχώρηση της πιστοποίησης στο ΓΕΜΗ.

7. Καταργείται η ισχύουσα δημοσιότητα των ΕΠΕ σε μητρώο ΕΠΕ και ΦΕΚ και αντικαθίσταται από την  δημοσιότητα εντός του ΓΕΜΗ.

8. Η πρόσκληση των εταίρων για τη σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και με email.

9. Η  Γενική Συνέλευση των εταίρων, εκτός από την έδρα της εταιρείας, μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, αρκεί  αυτό να προβλέπεται στο καταστατικό ή αν δεν προβλέπεται να συναινεί το σύνολο των εταίρων.

10. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης, αρκεί  αυτό να προβλέπεται στο καταστατικό ή αν δεν προβλέπεται να συναινεί το σύνολο των εταίρων.

11. Η Γενική Συνέλευση, μπορεί να αποφασίσει και για την αναβίωση της εταιρίας.

12. Ο διαχειριστής  μπορεί να ανακαλείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

13. Εισάγεται νέο κεφάλαιο, με τίτλο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ».

14. Επικαιροποιείται το πλαίσιο σύνταξης ελέγχων και δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων των ΕΠΕ.

15. Πέρα του Τακτικού Αποθεματικού, δίνεται η δυνατότητα σχηματισμού πρόσθετων αποθεματικών.

16. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, θα πρέπει υποχρεωτικά, μέσα σε έναν (1) μήνα από την εγγραφή της μεταβίβασης
των εταιρικών μεριδίων στο βιβλίο των εταίρων, να πραγματοποιηθεί και η καταχώρηση - δημοσίευση στο ΓΕΜΗ.

17. Δίνεται  η δυνατότητα ελεύθερης εξόδου εταίρου από ΕΠΕ, με την προϋπόθεση, ότι δεν αντίκειται στο καταστατικό. Στην περίπτωση αυτή, ο εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας, με δήλωση εξόδου που θα καταθέσει στον διαχειριστή.

18. Καθορίζεται η διαδικασία μείωσης εταιρικού κεφαλαίου, λόγω εξόδου εταίρου, στην περίπτωση που η συνέλευση των εταίρων δεν λάβει σχετική απόφαση.
Επιπλέων προβλέπεται η δυνατότητα του εξερχόμενου εταίρου, να μεταβιβάσει ελεύθερα το μερίδιό του.

19. Η διάρκεια της εταιρίας που καταγράφεται στο καταστατικό της, μπορεί να παραταθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

20. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων, πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, στην περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων καταστεί κατώτερο του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου. Πρόκειται για αντίστοιχη ρύθμιση πού ισχύει για τις ΑΕ με το άρθρο 47 του Ν. 2190/1920.

21. Ορίζεται το καθεστώς εγκατάστασης υποκαταστημάτων ή πρακτορείων αλλοδαπών ΕΠΕ

 

Μια πιο αναλυτική - προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το νόμο 4541, με θέμα «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις» , όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με Α.Φ. 93/31-5-2018.

Για να δείτε τον νόμο 4541/31-5-2018, πατήστε εδώ. small question sign

 

banner epixiriseon sm

 

 

Read 368 times
banner-epixirisewn
 
banner-idioton-texnologistiki
 
theste-ena-erwthma
banner-services3-1-70pxl
 
banner-services3-2-70pxl
 
banner-services3-3-70pxl
 
banner-services3-4-70pxl
 
banner-services3-5-70pxl
 
banner-services3-6-70pxl
 
banner-services3-7-70pxl

newsletter3 8

 

 

  1. Η ΑΠΟΨΗ
  2. ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 86 51 701
EMAIL: info@texnologistiki.com

ΕΔΡΑ: 
Πατησίων 206, 112 56 Αθήνα
F: 210 86 49 005

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΘΗΝΩΝ: 
Μάγερ 32, 104 38 Αθήνα
F: 210 86 49 005

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ:
Καλογρέζας 11, 152 32 Χαλάνδρι
F: 210 68 14 884

JoomShaper
Για να λάβετε προσφορά για την επιχείρησή σας συμπληρώστε:

Τα πεδία που έχουν αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.
1000 characters left
Όλα τα στοιχεία που μας κοινοποιούνται μέσω της φόρμας «Έχετε επιχείρηση», διαγράφονται εντός 30 ημερών από την λήψη της.